ایمــن مهــر


محصولی از شرکت پایـــا سیستــــم بهستــان سریع‌ترین مجموعه، با تخصص امنیتی در تولید اوراق و اسنـاد ضـد جعــل در کشور می باشد. این محصول همراه با سامانه اختصاصی استعلام و ثبت سفارش سازمانی خود، راهکاری یگانه در جهت پیشگیری از جعل مهر در سازمانها به وجود آورده است.


آشنـــایی

،سریع‌ترین مجموعه متخصص امنیت در تولید اوراق

اسناد ضد جعل و مهر‌های امنیتی


آشنایی بیشتر

ضـــد جـعــــل


طراحی و تولید اسنــــــاد، اوراق، پروانــــــه ها و کـــــارت های ضــــدجعـــــل، مشــــاوره و ارائـــه راهکــارهای تخصصـــی پیشگیـــری از جعـــــل


آشنایی بیشتر